logo vvv rwbVerslag jaarvergadering Vereniging van Volksvermaken Grolloo

Datum: 20 januari 2016

Locatie: Café-restaurant Hofsteenge.

Aanwezige bestuursleden:   Marja Tjassens, Janick Meursing, Ronald Greveling, Martin Takens, Tineke Roukes, Theresa Bazuin, Bertus Reinders, Corine van der Heide
Aanwezige donateurs:   Kristian Maters, Bert Meems, Leon Beijering, Ina Wobbes, Roel Poppe Lubbers, Niels Koster, Frans Hofsteenge
Afwezig met kennisgeving:  

Janette Meems,Hubert en Rosanke van Beekum; Leanne Reinders van Klinken; Ina Reinders

 

 

 

 

 

Download hier het verslag.

 1. Opening
  1. Bertus opent de vergadering om 20.04.
 2. Vaststellen van de agenda
  1. Vastgesteld
 3. Mededelingen / Ingekomen post
  1. Bericht van afmelding:
   1. Hubert en Rosanke van Beekum; Leanne Reinders van Klinken; Ina Reinders, Theresa komt iets later ivm werk.
  2. Bericht van Hubert en Rosanke:
   1. Namens ons mag je zeggen dat wij het erg op prijs stellen dat jullie als bestuur steeds weer klaar staan voor bewoners van Grolloo e.o.!
   2. Voor de bloembakken heb ik een ideetje om slechts rode staande geraniums te gebruiken. Deze zijn naar mijn bescheiden mening veel sterker en makkelijker te onderhouden!
  3. Koffie en thee, alsmede een consumptie na afloop zijn voor rekening van de vereniging.
 4. Notulen jaarvergadering 20 januari 2016
  1. Notulen zijn goedgekeurd.
 5. Jaarverslag secretaris over het jaar 2016
  1. Voorgelezen door Marja Tjassens. Er waren geen opmerkingen achteraf.
 6. Financieel
  1. Verslag penningmeester
   1. De penningmeester, Corine van der Heide, presenteert het verslag. Er komen geen vragen. Het verslag wordt erg duidelijk gevonden.
    Ter plekke biedt Roel Poppe Lubbers namens de Ledenraad van de Rabobank 200 euro aan voor het komende jaar.
  2. Verslag kascontrole door kascommissie
   1. Verslag was erg duidelijk, alles bleek te kloppen, met een positief saldo onder de eindstreep. Dus de kascommissie is tevreden.
  3. Aanstellen nieuw kascommissielid
   1. Ina Wobbes blijft nog een jaar kascommissielid. Jan Rozendaal heeft er twee jaar opzitten en stapt op. De penningmeester gaat op zoek naar een nieuw kascommissielid.
  4. Voorstel donateursbijdrage handhaven op alleenwonend € 2,00 en gezin € 4,00
   1. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
 7. Bestuursverkiezing:
  1. Het rooster van aftreden is gebaseerd op een termijn van drie jaar. Aangezien het schema de mogelijkheid bood dat veel bestuursleden in het zelfde jaar konden afzwaaien, is het rooster in overleg met de huidige bestuursleden aangepast v.w.b. de datum van aftreden.
  2. Aftredend en herkiesbaar: Bertus Reinders; Janette Meems; Ronald Greveling; Janick Meursing

   1. Alle personen worden herkozen. Met de mededeling dat Bertus Reinders en Ronald Greveling volgend jaar zullen aftreden. Bertus zal het komende jaar het voorzitterschap overdragen aan een nieuwe voorzitter. Deze zal in de eerstvolgende bestuursvergadering gekozen worden.
  3. Aftredend en niet herkiesbaar: Theresa Bazuin; Marja Tjassens
   1. Theresa en Marja worden bedankt voor hun inzet al die 16 jaren (!). Als dank krijgen ze een bloemetje en de traditionele pen.

  4. Kandidaten
   1. Helaas zijn er nog geen nieuwe kandidaten. Dit betekent dat we komend jaar met 7 bestuursleden zullen beginnen.
 8. Activiteiten 2017
  1. Programma:
  2. - Niels Koster geeft aan dat het ouderbulletin van de school gebruikt kan worden voor activiteiten met kinderen als doelgroep.
   - Er is discussie over het zomerfeest en dan vooral de Zero Disco Party. Moet dit in de zomervakantie blijven of niet. Besloten wordt om over de Zero Disco Party in gesprek te gaan met onder andere de oudervereniging en eventueel KDV Ot en Sien.
   - Het programma van de zaterdagavond was afgelopen jaar niet echt een succes. Er kwamen helaas maar weinig mensen. Er volgt een discussie over een andere invulling, zoals bijvoorbeeld een optreden van een band, al dan niet in samenwerking met de horeca.
   - Eventueel komt er toch nog een theater. Waark is een nieuw theater van de organisatie van Theater te Water. Eerst gaan we in gesprek met ze.
   - De bloembakken zouden dit jaar gefinancierd kunnen worden door een subsidie aan te vragen aan de gemeente binnen het kader van ‘Het jaar van de dorpen’.
  3. Activiteit datum tijd Locatie In samenwerking met…
   Jaarvergadering 18 januari 2017 20:00 CR Hofsteenge VvV
   Bloembakken plaatsen NL-Doet 11 maart 2017 09:00 Schuur VvV
   Neutieschieten 16 april 2017 13:00 4 locaties VvV
   Eieren zoeken 17 april 2017 10:30 Het Markehuis VvV
   Paasvuur 17 april 2017 19:30 Oosterpad VDGO- Cresendo
   Avond wandelvierdaagse 27 – 30 juni 2017 17:30 Markehuis VVV - OBS De Drift - SGO
   Zero Disco Party -voorstel 4 t/m 12 jaar 28 juli 2017 19:00 CR Gerrie VvV - 11up - SoosGrolloo - CR Gerrie
   Volksspelen Zomerfeest 29 juli 2017 20:00 Hoofdstraat VvV
   Warenmarkt 30 juli 2017 11:00 Hoofdstraat VvV
   Najaarsactiviteit 10 september 2017 13:30 CR Hofsteenge VvV
   Herfstwandeltochten 22 oktober 2017 10:00 Het Markehuis VvV
 9. Rondvraag
  1. Geen rondvraag.
 10. Sluiting
  1. Bertus Reinders bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.55 uur.