Verslag jaarvergadering 2020

Verslag jaarvergadering Vereniging van Volksvermaken Grolloo

Datum: 21 januari 2020

Locatie: Café-restaurant Hofsteenge.

Aanwezig Roelie Reinders, Leon Beijering, Marja Tjassens, Tjitske Hiemstra, Frank Andriessen, Alie Jobing, Tineke Roukes,
Janick Meursing en Janette Meems
Afwezig met kennisgeving: Bertus Reinders

Download hier het verslag.

 

 1. Opening en vaststellen agenda
  1. Janette opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. De agenda wordt hierbij ongewijzigd vastgesteld.
 2. Ingekomen post/ mededelingen
  1. Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen
 3. Notulen vorige jaarvergadering
  1. De notulen worden onder dank ongewijzigd vastgesteld, de notulen zijn na te lezen op de website van de VVV.
 4. Jaarverslag 2019
  1. JJanette leest het jaarverslag over 2019 voor. Er zijn geen vragen en/ of opmerkingen.
 5. Financieel jaarverslag
  1. Verantwoording door de penningmeester: Tineke geeft uitleg over de jaarrekening van 2019. We sluiten het jaar af met een positief saldo.
  2. Kascommissie 2019: Leon Beijering/ Roelie Reinders hebben de boeken nagekeken. Ook nu zag het er weer keurig uit. Hiermee wordt decharge verleend aan de penningmeester.
  3. We nemen afscheid van Leon Beijering als kascommissielid. In 2020 zal de kascommissie bestaan uit Roelie Reinders samen met een nieuw lid (deze wordt t.z.t. gevraagd)
  4. Contributie 2020 vaststellen: De contributie zal voor 2020 ongewijzigd blijven. Alleenwonend €2,00 en voor een gezin € 4,00
 6. Aftredend en niet herkiesbaar: Na 6 bestuurs jaren nemen we helaas afscheid van Janick Meursing. Janick wordt bedankt met bloemen en een cadeau voor zijn jarenlange inzet.
 7. Aftredend en herkiesbaar: geen
 8. Verkiezing nieuwe bestuursleden: We zijn nog opzoek naar nieuwe bestuursleden, dus lijkt het u leuk om samen met ons een stukje gezelligheid in het dorp te brengen, meld je dan bij een van de bestuursleden. Wil je liever helpen als vrijwilliger bij een van onze activiteiten, neem dan ook contact op met een van onze bestuursleden.
 9. Programma 2020
  Activiteit datum tijd Locatie In samenwerking met…
  NL Doet 14 maart 2020 09:00
  Neutieschieten 12 april 2020 13:00 4 locaties
  Eieren zoeken 13 april 2020 10:30 Het Markehuis
  Paasvuur 22 april 2019 19:30 Oosterpad VDGO- Cresendo
  4-5 mei viering 4-5 mei 2020
  School- en Volksfeest 15-16-17 mei 2020
  Avond wandelvierdaagse 23-24-25-26 juni 2020 17:30 Markehuis OBS De Drift – SGO – BVS
  Zero Disco Party -voorstel 4 t/m 12 jaar 24 juli 2020 19:00 CR Gerrie SoosGrolloo – CR Gerrie
  Warenmarkt 26 juli 2020 11:00 Hoofdstraat
  Expositie … September 2020 Markehuis
  Herfstwandeltochten 18 oktober 2020 10:00 Het Markehuis
 10. Rondvraag
  1. Gevraagd wordt hoe ver het staat met de Welkom box van Grolloo: Gevraagd aan VDGO- het antwoord hierop: de organisatie van de Welkom box vraagt meer voorbereiding en tijd dan verwacht werd.
  2. Roelie en Alie geven aan dat de voorbereidingen voor het school-en volksfeest positief verlopen, een zeer enthousiaste groep vrijwilligers zijn hiermee bezig, de samenwerking tussen de verschillende verenigingen verloopt prettig.
 11. Sluiting
  1. De voorzitter sluit de vergadering

 

Namens het bestuur,
Janette Meems