Kom naar de jaarvergadering!

Er is alweer een jaar om. Tijd voor de jaarvergadering van de VvV.
Op donderdag 8 februari 2024 starten we om 20.00 uur in het Markehuis met koffie of thee en misschien een koekje (als de penningmeester dat kan verantwoorden).

Dit is de agenda voor dit sterk stukje vergaderen:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Ingekomen stukken + mededelingen
 4. Verslag van de vorige jaarvergadering
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. In de hoofdrol: de penningmeester
  a. Financieel jaarverslag
  b. Verantwoording kascommissie
  c. Kascommissie 2024
  d. Vaststellen contributie 2024, voorstel: €8,- per gezin, €4,- per alleenwonende
 7. Bestuursverkiezing
  a. Aftredend en niet herkiesbaar: Angela Sijbring
  b. Kandidaat: vacature >>> meld je aan 🙂
 8. Jaarplanning 2024
 9. Rondvraag & sluiting

Om verspilling tegen te gaan, vernemen we graag wie er komt. Meld je dus even aan van tevoren. Dat kan via dit formulier of bel/app even met Leanne 0628429091. Je ontvangt dan een mail met de bevestiging en locatie.